Skip to main content

โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย

ครั้งนี้ขอทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ “Work and Holiday VISA” หรือ WHV ไทย – ออสเตรเลีย เพื่อเป็นการไขข้อข้องใจสำหรับน้องๆหรือผู้ที่สนใจจะไปทำงานในออสเตรเลียค่ะ โครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในประเทศ ซึ่งการสมัครและขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ จะออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   คุณสมบัติ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯมี ดังนี้ มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม) มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย มีความประพฤติและสุขภาพดี  Read More

ทำงานในออสเตรเลีย แบบนักเรียน

    เนื่องจากมีน้องๆหลายคนโทรมาสอบถามว่า อยากไปออสเตรเลียค่ะ ไปแบบ Work and Study อยากไปเรียนภาษาและอยากทำงานด้วย ทำได้ไหมคะ!!?? ตอบ:  ทำได้ค่ะ สำหรับวีซ่านักเรียน ของน้องๆที่ลงเรียนภาษา ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้สิทธิ์ทำงานที่ 40 ชม. ต่อ 2 สัปดาห์ และต้องเข้าเรียนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 80%ขึ้นไป คำถามที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Work and Holiday (WAH) หรือ Work and Travel (WAT) ไม่มีเหรอคะ คืออยากไปเที่ยวด้วย ทำงานด้วย!!?? ตอบ: มีค่ะ แต่ขอชี้แจงให้เข้าใจก่อนว่า Work and Holiday Australia เป็นระบบโควต้าค่ะ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน เค้าจะเปิดรับโควต้าเพื่อให้ขอใบรับรองคุณสมบัติจำนวน 700 คน และทำการคัดเลือก  ให้เหลือ  500 คน ตามRead More