เรียนปริญญาโท พร้อมฝึกงานแบบมีรายได้ ที่ประเทศอังกฤษ สนใจติดต่อ ได้ที่ แอดไวส์ ฟอร์ ยู (ประเทศไทย) 02 552 5119, 086 302 1888 www.adviceforyou.co.th จุดเด่นและ ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับสำหรับโครงการนี้ . สถาบันเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในอัตราค่าเล่าเรียนไม่แพง และเนื่องจากเป็นสถาบันของรัฐบาลจึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง . เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน สามารถฝึกประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดให้มีการฝึกงานควบคู่กันไปในหลักสูตรการเรียน ประกอบกับมีรายได้ขณะที่ฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เรียน . หลักสูตรเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ PG Diploma หรือ MBA Hospitality Management จาก University of Wales MBA in Hospitality Management £6,700 PG Dip in Patisserie, Confectionery & Management £5,400 PGRead More