ประเทศออสเตรเลีย นอกจากจะเป็นประเทศที่สวยงามแล้ว ยัง เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก  เห็นได้จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษามากกว่า 100,000 คน จากทั่วโลก มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะมีมหาวิทยาลัยของเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาศักยภาพ และหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานก ารศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จึงทำให้นักศึกษาต่างชาติบรรลุเป้าหมายทางด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งออสเตรเลียไม่มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ความนิยมขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน นักเรียนควรจะเลือกมหาวิทยาลัยจากหลักสูตร จากตัววิชาที่เราต้องการจะไปศึกษามากกว่า เพราะมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย,ไทย และ ยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย.

นักศึกษาต่างชาติยังมีโอกาสได้ทำงานพิเศษนอกเหนือจากเวลาเรียนได้ถึงสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมงอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถมีรายได้ในระหว่างเรียนเพื่อเป็นการประหยัดค่าครองชีพตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย ได้ทั้งความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight (Go8)  ออสเตรเลีย

 คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากของ ออสเตรเลีย ซึ่งครอบคลุมการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานของสมาชิกมหาวิทยาลัยในด้าน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้ง 8 แห่ง โดยความพิเศษของสมาชิกในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ในด้านเงินทุน สนับสนุนการวิจัยมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น

 

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ออสเตรเลีย ประกอบด้วย

  1. Monash University 
  2. University of Western Australia 
  3. Australian National University หรือ ANU
  4. University of Sydney
  5. University of Melbourne
  6. University of New South Wales หรือ UNSW
  7. University of Queensland
  8. University of Adelaide

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.go8.edu.au

 การศึกษาในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

 

ระดับปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3- 4 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า Combined Degree คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปีปริญญาโท (Master Degree) ใช้คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

 

ระดับปริญญาโท ประเทศออสเตรเลีย ที่เป็นระบบการเข้าชั้นเรียน (Coursework) ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี บางสาขาอาจเรียนแบบ Coursework โดยไม่ต้องมีการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสาขาอาจกำหนดให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์บ้าง สำหรับปริญญาโทในระบบการทำวิจัย (Research) เป็นการเรียนโดยการทำวิจัยเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 

ระดับปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบบรรยาย (Coursework) บ้าง ไม่มากนัก ระยะเวลาในการเรียน คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง มีพื้นฐานการทำวิจัยในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การตอบรับเป็นนักศึกษา จะขึ้นอยู่กับหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นหลักใช้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป

 ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร Direct Entry ได้ ระยะเวลาในการเรียน ขึ้นอยู่กับคะแนนทีได้การเปิดภาคเรียนออสเตรเลียจะเปิดเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

 อัตราค่าเรียนในประเทศออสเตรเลียโดยประมาณ 

เรียนภาษาอังกฤษ (General English – Intensive English) – ประมาณ AUD$200 – $300 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร

ระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (Certificate I-IV, Diploma) – ประมาณ AUD $4,000 – $25,000 ขึ้นยู่กับสาขาวีชาชีพที่เรียน

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)- ประมาณ AUD $15,000 – $33,000 *

ระดับปริญญาโท (Master Degree) – ประมาณ AUD $20,000 – $37,000 *

ระดับปริญญาเอก (Ph.D.)-ประมาณ AUD $14,000 – $37,000 *

 

* หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมถึงหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น แพทย์และสัตวแพทย์

 

Top 10 Universities in Australia for 2015-16

Rank#1 University of Melbourne

Location: Melbourne

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 160 ปี (ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853) เก่าแก่เป็นลำดับที่ 2 ของออสเตรเลีย และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่คงความมีคุณภาพและความมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มีนักศึกษาจาก 150 ประเทศทั่วโลกและนักเรียนท้องถิ่นรวมกว่า 50,000 คนในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.unimelb.edu.au

 Rank#2 University of Sydney

Location: Sydney

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1850 จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลีย และเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก “Group of Eight” ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ทางมหาวิทยาลัย (The University of Sydney)ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 50,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 10,000 คน จากทั่วทุกมุมโลก  นอกจากนี้ทางมหาลัยยังเป็นที่รู้จักในวงการวิจัยด้วยความเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้นำทางด้านวิชาการของสังคมโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย : http://sydney.edu.au/

Rank#3 Australian National University (ANU),

Location: Canberra

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของออสเตรเลีย จากการจัดอันดับของ The Times Higher Education Supplement – UK ในปี 2009 และเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight) มีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก มีนักศึกษากว่า 17,00 คนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.anu.edu.au/

Rank#4 University of Queensland

Location: Brisbane

ก่อตั้งขึ้นในปี 1910 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 5 ของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่บริสเบน เป็นสมาชิกของ Group of 8 กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย และเป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยผลงานวิจัยที่เข้มข้นและหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 40,700 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 8,700 คน จาก110 ประเทศ ภายในวิทยาเขตที่กว้างขวาง มากมายด้วยอาคารเรียนและศูนย์วิจัยต่างๆแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.uq.edu.au/

 Rank#5 University of New South Wales

Location: Sydney

เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกอันดับที่ 46 ของโลกและเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของผู้จ้างงานระดับชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2015 โดย QS, LinkedIn 2015) และเป็นสมาชิกของ Group of Eight  และ Universitas 21 มีนักศึกษามากกว่า 52,000 คนรวมถึงนักศึกษานานาชาติ 13,123 คนจากมากกว่า 120 ประเทศ  โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียน 900 หลักสูตรใน 9 คณะ: ได้แก่คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์; คณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง; คณะวิชาธุรกิจ UNSW; คณะศิลปะและการออกแบบ UNSW; คณะวิศวกรรมศาสตร์; คณะนิติศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และ UNSW Canberra

 Rank#6 Monash University

Location: Melbourne

ก่อตั้งในปี ค.ศ.1961 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และมีชื่อเสียงติดอันดับที่ 33 ของโลก และเป็นหนึ่งในแปดของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย (Group of Eight) มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น เน้นทางด้านความก้าวหน้า คุณภาพ และการให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติ ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 50 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายพร้อมทั้งมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมาย มีอัตราการจ้างงานที่สูงและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.monash.edu.au/

 Rank#7 University of Western Australia (UWA)

Location: Perth

มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1911 มีอายุมากกว่า 100 ปีในความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยและมีความภาคภูมิใจในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีอันดับสูงสุดในภาคตะวันตกของออสเตรเลีย ด้วยการวิจัยระดับแนวหน้า เจ้าหน้าที่คณาจารย์ที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยทำให้ UWA มีหลักสูตรครอบคลุมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็น หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและ มีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศใน การสอนและงานวิจัย

Rank#8 University of Adelaide

Location: Adelaide

มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นมหาวิทยาลัย อยู่ในรัฐ South Australia ซึ่งมีเมืองอะดิเลดเป็นเมืองหลวง ก่อตัวปี 1874  อะดิเลดจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และทันสมัยของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย อยู่ใน Group of Eight

Rank#9 Macquarie University

Location: Sydney

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ซิดนีย, รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1964 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางด้านการเรียน การสอน และผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยหนึ่งในออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 200 อันดับต้นของมหาวิทยาลัยระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย : http://mq.edu.au.

Rank#10 University of Wollongong

Location: Wollongong

ก่อตั้งในปี 1951 ตั้งอยู่ที่เมืองวูลลองกอง รัฐนิวเซาท์เวลล์ ห่างจากเมืองซิดนีย์ไปทางตอนใต้ 80 กม. มีนักศึกษาทั้งหมด 22,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 3,000 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก ในนี้รวมถึงนักศึกษาไทยที่มีอยู่ประมาณ 200 คน มี 2 วิยาเขตหลักคือที่วูลลองกอง และซิดนีย์ โดยดารา/นักแสดงชื่อดังอย่าง บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ก็จบการศึกษาจากที่นี่ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: http://www.uow.edu.au/

(ข้อมูลอ้างอิง: Australian Education NetworkAcademic Ranking of World Universities)