สำหรับน้องๆ ที่จะยื่นวีซ่า Tier 4 ในช่วงนี้มีข่าวมาบอกนิดนึงนะคะ ว่า หลัง 5 พฤษภาคม 2560 เอกสารทั้งหมด จะมีการคืนกลับให้น้องๆ หลังยื่นวีซ่านะคะ เพราะเอกสารทั้งหมด จะมีการสแกนเก็บไว้ที่ VFS ทั้งหมด ดังนั้นน้องๆ จะต้องมีการเตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อมเพื่อความไม่ล่าช้าของตนเองและของคนอื่นนะคะ

 

 1. เอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นขนาด A4 เอกสารใดๆ ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าน้องๆ น้องนำไปถ่ายเอกสารให้เป็น ขนาด A4 ทั้งหมดค่ะ
 2. เอกสารทุกใบต้องไม่มี คลิปหนีบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษหรือ เข็มใดๆ ที่เย็นติดกัน
 3. เอกสารใดๆ ที่ยับหรือยู่ยี่ ทางน้องๆ ต้องถ่ายเอกสารมาก่อนเป็นขนาด A4 ให้ชัดเจน

 ก่อนนำไปสแกนที่ VFS

 1. เอกสารที่จะนำมาสแกน ห้ามมีการเคลือบพลาสติก เอกสารใดๆ ที่เคลือบกรุณาไปถ่ายเอกสารมาก่อน
 2. เอกสารต่างๆ จะมีการนำมาแยกและแบ่งส่วนชัดเจนภายใต้ บาร์โค้ดในส่วนต่างๆ โดยทำเป็นใบแปะหน้า ซึ่งใบแปะหน้าสามารถดาวน์โหลดออกมาได้จาก เวปไซด์ของ VFS
 3. น้องๆต้องจัดเอกสารมาให้เรียบร้อยก่อนมาถึงที่ยื่นวีซ่าเพื่อป้องกันความล่าช้าในการยื่น ถ้าน้องๆไม่ทำมาให้เรียบร้อย จะเข้ายื่นไม่ได้ค่ะ

 

หัวข้อใบแปะหน้า บาร์โค้ด มีดังนี้

 

 • พาสปอร์ตของ สปอนเซอร์
 • จดหมายจากสปอนเซอร์
 • เอกสารสนับสนุนอื่นๆ
 • จดหมายอนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทาง
 • สลิปเงินเดือน เอกสารฝากประจำ จดหมายรับรองเงินเดือน
 • สเตทเมนท์จากธนาคาร
 • ใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศจากสถาบันการศึกษา
 • จดหมายรับรองการทำงาน
 • ใบจาก IOM ตรวจปอด TB Certificate
 • ใบจากตำรวจ (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนภาษา เช่นไอเอล
 • ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • ใบเกิด (ถ้ามี)
 • ใบจองโรงแรม (ถ้ามี)
 • สัญญาการเช่า (ถ้ามี)
 • เอกสารแนบสนับสนุนอื่นๆ เช่น จดหมายจากมหาวิทยาลัย จดหมายเชิญ วีซ่าเก่าๆ ใบรับรองแพทย์ จดหมายขอวีซ่า

 

เอกสารของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป เอกสารในกลุ่มต่างๆ ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องใช้ โปรดแยกแยะให้ถูกต้องค่ะ

น้องๆที่สมัครเรียนและยื่นวีซ่ากะแอดไวส์ฟอร์ยู ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ สอบถามพี่ๆได้ตลอดที่ Facebook หรือ ไลน์ @adviceforyou ค่ะ