“IELTS Tips of the Month”

ทุกๆเดือน คุณจะพบกับคำแนะนำ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำใหม่ๆจาก British Council


การอ่าน

เคล็ดลับ
  1. โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
  2. ใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุ, ตาราง, แผนผัง หรือ แผนภาพ รวมถึง ตัวอย่างต่างๆ มาเป็นตัวช่วยในการคาดการณ์ถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องนำมาตอบคำถาม
สิ่งที่ควรทำ
คำ ตอบต้องมีความยาวไม่เกินจำนวนคำที่กำหนด เช่นถ้าคำสั่งสั่งให้เขียนคำตอบได้ไม่เกินสามคำ ‘NO MORE THAN THREE WORDS’ ผู้สอบต้องไม่เขียนคำตอบเกินจำนวนนั้น
สิ่งที่ไม่ควรทำ
อย่าลืมว่าต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ผู้สอบจะไม่ได้รับเวลาเพิ่มเพื่อให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบในตอนท้าย

การเขียน

สิ่งที่ควรทำ ผู้สอบต้องเขียนแต่ละย่อหน้าให้มีการลำดับข้อมูลที่ดีและมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน โดยลักษณะของภาษาต้องออกมาในเชิงวิชาการ
สิ่งที่ไม่ควรทำ
อย่าลอกคำสั่งลงมาในคำตอบ

การฟัง

สิ่งที่ไม่ควรทำ อย่าตื่นเต้นถ้าพลาดคำถามข้อใดข้อหนึ่งไป ผู้สอบควรทำต่อและตั้งใจฟังคำถามถัดไป

การพูด

สิ่งที่ไม่ควรทำ
อย่าพูดถึงเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากหัวข้อที่เห็นในบัตรคำถามในส่วนที่ �2
Source: British Council, 2008