Contact us!

โครงการ work & study (เรียนและฝึกงาน)ในประเทศอังกฤษ

Advice For You ร่วมกับ สถาบัน Twin English Centres UK จัดโครงการ Work and Study in UK เปิดรับสมัครนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่ศึกษาหรือมีประสบการณ์การด้านการ โรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการโดย

โครงการ Work and Study UK นี้เป็น โครงการเรียนภาษาและฝึกงานด้านการบริการโรงแรมใน ประเทศอังกฤษและเครือจักรภพหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Career Development Programme (CDP) นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะ ในการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนรายงาน การพรีเซ็นท์ตนเองและเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบได้ผล วิชาที่เรียนประกอบด้วย

* Career progression
* Communicating solutions to others
* Effectiveness at work
* Setting and meeting targets at work
* Preparing for work placement
* Learning from work experience
* Report writing
* Presentation skills
* Accuracy at work
* Job search
* Interview skills

โครงสร้างของหลักสูตรจะแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงแรก
เรียน ภาษาที่สถาบันwin ในสาขาและเมืองที่เลือกซึ่งเนื้อหาที่เรียนจะเน้นการพัฒนา ทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในด้านการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ช่วงที่สอง
ฝึกงานในสถานที่ที่ Twin Group จัดหาให้ พร้อมรับค่าตอบแทนรายชั่วโมง

ช่วงสุดท้าย
เรียนภาษาที่Twin ในเมืองที่เลือก และประเมินผล รวมทั้งรับประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งจากการในห้องเรียน และการใช้ชีวิตจริง
2. เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง โดยในจุดนี้จะมีประโยชน์ในการสมัครงานและทำงานในภายภาคหน้า
3. สร้างโอกาสในทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร
4. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและทำงานในสภาพแวดล้อมสากล
5. เพื่อรับ Certificate หรือ Diploma หลังจบโครงการ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Study นี้จะได้

* เรียนภาษาอังกฤษจำนวน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่สถาบัน Twin โดยสามารถเลือกเรียนได้ใน London,Salisbury หรือ Eastbourne
* ฝึกงานในโรงแรมที่ประเทศอังกฤษประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์พร้อมได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5.73 ปอนด์/ชั่วโมง
* ประสบการณ์การทำงานด้านการโรงแรมในต่างประเทศ
* Certificateจากสถาบัน Twin UK หลังจบโครงการ
* Certificateจาก UCLES (University of Cambridge Local Examination Syndicate) (optional)
*

คุณสมบัติ

1. อายุ 18 – 35 ปี
2. ระดับภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับใช้ได้ Intermediate ขึ้นไป
3. จบการศึกษาในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
4. สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ในประเทศอังกฤษได้
5. มีใจรักงานบริการ ถ้ามีประสบการณ์ด้านการโรงแรม บาร์ และร้านอาหาร จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่จำเป็น
6. ต้องการเรียนภาษาและหาประสบการณ์ใหม่ๆในประเทศอังกฤษ
7. ต้องการพบปะเพื่อนใหม่และฝึกภาษา
8. ต้องการได้ใบประกาศหลังจบโครงการ

โปรแกรมที่มีให้เลือก

Study Period
Work Placements

Option A : 1795 GBP (40 weeks)

Option B: 1795 GBP (40 weeks)

ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม

* ค่าเล่าเรียนที่ TWIN schools in London, Eastbourne หรือ Salisbury (เลือกที่ใดที่หนึ่ง ราคาเท่ากัน)
* Placement
* Placement workshop
* ศูนย์ดูแลนักเรียนในกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

พิเศษ!!!TWIN GROUP บริการจัดหางานPart-time ให้สำหรับผู้ที่เลือกลง Option B ที่ London โดยมีค่าธรรมเนียมบริการจำนวน � 350 รับรองผลได้งานหลังจาก 4 สัปดาห์แรก!!!

ประเภทของงานที่รองรับในโครงการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทน เช่น

Hotels, restaurants, bars, other catering establishments, fast-food, campsites, theme parks (not exhaustive)

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. รูปถ่าย 1″ จำนวน 2 รูป (พื้นสีขาว)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
4. CV, Resume’
5. Motivation Letter
6. หนังสือหรือจดหมายรับรองประสบการณ์ทำงานโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
7. ผลสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ หรือประกาศนียบัตรการเรียนภาษา

ค่าสมัครและค่าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 3,500 บาท(จะได้รับคืนเต็มจำนวนหลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติ)
ค่ามัดจำโครงการ £ 150 (Non-refundable)

โครงการนี้เปิดรับผู้สมัครที่สนใจตลอดทั้งปี และจะต้องทำการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมเพิ่มเติม

ค่าที่พักในอังกฤษ (สามารถจัดหาเองได้ หรือจะให้ Advice For You จัดหาให้ก็ได้ ทั้งนี้ผุ้สัมครจ่ายค่าที่พักตามจริง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าภาษีสนามบิน,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนจำนวนสัปดาห์ในการเรียนภาษาอังกฤษขั้นต้นในแต่ละ โปรแกรม โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ ของผู้เข้าร่วม โครงการ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีนี้

ราคาหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Twin English Centres UK
Twin English Centre, London
Twin English Centre, Eastbourne
Twin English Centre, Salisbury

adviceforyou.co.th