IELTS คืออะไร?

ielts2

IELTS หรือ International English Language Testing System (ออกเสียงว่า "ไอเฟล") เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาของผู้สมัครสอบที่ต้องการ เรียน หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างๆในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นที่ยอมรับของสถาบัน กองตรวจคนเข้าเมือง และ องค์กรของรัฐบาลอีกหลายแห่ง

IELTS เป็นตัวสอบที่ร่วมมือกันระหว่าง The University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), บริติช เคานซิล และ IDP : IELTS Australia ซึ่งการสอบ IELTS ถือได้ว่าเป็นตัวสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ระดับนานาชาติสูงสุด

IELTS ทดสอบอะไร ?

ielts exams test flow chart


IELTS เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษา หรือการฝึกงาน การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยในการสอบ IELTS จะมีการแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

 1. เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท
 2. เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับ ผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย

ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ โดยการทดสอบการฟัง การอ่าน และการเขียนจะต้องสอบภายในวันเดียวกัน โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนวันทดสอบการพูดนั้นขึ้นอยู่กับศูนย์สอบจะกำหนด โดยจะกระทำการสอบภายใน 7 วัน อาจจะวันเดียวกันหรือหลังการทดสอบในหมวดอื่น ๆก็ได้

เวลาการสอบIELTS ในแต่ละทักษะ

- Lisitining 30 นาที ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเทปซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะให้เวลาในการอ่านคำถามและ เขียนคำตอบ

 

- Reading 60 นาที มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 ตอน พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง

- Writing 60 นาที มี 2 หัวข้อ หัวข้อแรกผู้สอบต้องเขียนรายงานประมาณ 150 คำ ตามเนื้อหาในภาพ เพื่อแสดงความสามารถในการบรรยายรายละเอียดและอธิบายข้อมูลจากภาพ หัวข้อที่ 2 ให้ผู้สอบ เขียนเรียงความสั้นๆประมาณ 250 คำ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบปัญหาโดยถ่ายทอดมาเป็นการเขียนที่เหมาะสม

 

- Speaking 11-14 นาที รูปแบบการสอบประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ปากเปล่าระหว่างผู้สอบและอาจารย์โดยมี 3 ส่วนหลักๆ คือ 1. คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว 2. ผู้สอบจะได้บัตรเพื่อให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ 3. อาจารย์จะหยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ผู้สอบต้องโยงให้เข้ากับหัวข้อในส่วน ที่ 2

IELTS จัดสอบที่ไหน และ เมื่อไหร่ ?

IELTS จัดสอบที่ โรงแรมปทุมวันปรินเซส (ติดกับมาบุญครอง) ในช่วงเช้า และ British Council (BC) กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ในช่วงบ่าย ท่านสามารถทำการสอบ IELTS ได้ทุกสัปดาห์ (ใน 1 เดือน จะจัดสอบ 4 ครั้ง สามครั้งในวันเสาร์ และ หนึ่งครั้งในวันพฤหัส) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ (กรุณาตรวจสอบตารางการสอบของ The British Council และ IDP) และสามารถสอบครั้งต่อไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเว้นระยะหลังจากการสอบครั้งล่าสุด และผลการสอบสามารถใช้ได้เป็นเวลาสองปีนับจากวันสอบและควรสมัครสอบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ทาง British Council อาจจัดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์ British Council

เอกสารในการสมัครสอบ IELTS

 • ใบสมัครสอบ (IELTS Application form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
 • หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ซึ่งถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • เงินค่าสมัครประมาณ 6,300 บาท

ขั้นตอนการสอบ IELTS

 1. กรอกใบสมัครสอบ เอกสารที่ใช้รูปถ่าย 2นิ้ว 2รูป และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต
 2. ชำระค่าสมัครสอบ 6,300 บาท และเลือกวันสอบ
 3. วันสอบจะเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 8.15 นาที
 4. ผลสอบจะประกาศหลังจากสอบเสร็จ 13 วันโดยจะส่งผลสอบไปให้ทางไปรษณ์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

ผลการสอบ IELTS และความหมายของคะแนน

 1. ผลการสอบ IELTS จะประกาศลงในใบรายงานผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยรายงานผลเป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยรวม และความสามารถในแต่ละทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด
 2. ผู้สอบสามารถขอรับผลการสอบได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งผลการสอบจะออกในวันศุกร์ที่สองตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกาเป็นต้นไป หรือ 13 วันหลังจากการสอบ โดยสามารถขอรับได้จนถึงวันจันทร์ หรือรอรับผลการสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษซึ่งจะจัดส่งออกไปในวันอังคาร (17 วันหลังจากการสอบ)
 3. บริติซ เคานซิลจะไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 4. ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย จนถึงระดับผู้มีความสามารถทางภาษาดีเลิศ
 5. โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะรับผลการสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวม 6 หรือ 6.5 ในการเข้าศึกษาต่อ อย่างไรก็ตามผู้สอบควรตรวจสอบระดับผลคะแนนที่เป็นที่ต้องการ กับทางสถาบันการศึกษาที่ได้สมัครไว้ด้วย
 6. ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริติช เคานซิล ประเทศไทย 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถ. พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: +662 652-5480-9 ต่อ 501 หรือ 502
โทรสาร : +662 253-5312
ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์
เว็บไซต์: http://www.britishcouncil.org/th/thailand.htm


Students Talk